“Şiirin Öğeleri ve İşlevi” Kitabı Üzerinden Şiire Dair Kişisel Notlar (Ertuğrul Rast)

Mahalle Mektebi, Mayıs-Haziran 2015, Sayı: 23, s. 115-116

Mahalle Mektebi, Mayıs-Haziran 2015, Sayı: 23, s. 115-116

Kitap ve Yazarı Hakkında Kısa Bilgi

İspanyol filozof, şair ve yazar George Santayana yirminci yüzyılın ilk yarısında yaşamış en önemli düşünürlerden biri olarak anılmaktadır. Santayana’nın öğrencileri arasında T.S. Eliot, Robert Frost, Gertrude Stein, Wallace Stevens gibi şair ve yazarlar bulunmaktadır. “Şiirin Öğeleri ve İşlevi” makalesi 1900 yılında yayımlanan “Şiire ve Dine Dair Yorumlar” kitabının bir bölümüdür. Makale Volkan Hacıoğlu tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve kitap olarak VE Yayınları’ndan çıkmıştır.

1.

Santayana makalesine şiire tanım getirmenin çaresizliği üzerine düşüncesiyle giriş yapar. Şiire dair bir tanımın –yetersiz de olsa- “sayılar” ve “ölçü” üzerinden yapılabileceğini söyler. Çünkü “sayılar” şiire eş anlamlıdır ve “ölçü” güzelliği ve hakikati en iyi anlatan kelimedir. Çünkü Santayana’ya göre “İncil’i okurken anlarız ki Yaratıcı, Doğa’yı boşluktan ağırlıklarla, ölçülerle, sayılarla çıkarmıştır.” Zen Budizmi’nde de dünya “on bin nesne” olarak tanımlanıyor, sanıyorum bu da bize sayılar ve ölçü hakkında bir fikir verecektir. Aklımıza şu soru gelir: Evrenin kökeninde şiir mi bulunmaktadır? Okumaya devam et

George Santayana’dan “Şiirin Öğeleri ve İşlevi” (Ahmet Ada)

Aydınlık Kitap, 12.12.2014, Sayı 146, s. 12

Aydınlık Kitap, 12.12.2014, Sayı 146, s. 12

Volkan Hacıoğlu’nun özenli çevirisiyle İngilizce ve Türkçe olarak yayımlanan George Santayana’nın “Şiirin Öğeleri ve İşlevi” başlıklı makalesi şiirin tarihsel gelişimi ve evreleri üzerinedir.

 

Önce George Santayana’yı tanıyalım: 11 Aralık 1883’de Madrid’de doğmuş, 26 Eylül 1952’de Roma’da ölmüş. İspanyol asıllı ABD’li filozof, şair ve yazar. Felsefeye ve edebiyat eleştirisine katkıları olan bir düşünür. Boston Latin Okulu ile Harvard Kolejini bitirmiş. Daha sonra Berlin Üniversitesi’nde iki yıl felsefe okumuş. Bir süre Harvard’da profesör olarak çalışmış, fakat akademik hayattan hoşlanmadığı için ayrılmış, 1924’de Roma’ya yerleşmiş. Okumaya devam et

Bir Poetik Kitap: Şiirin Öğeleri ve İşlevi (Veysel Çolak)

Aydınlık Kitap, 14.12.2014, Sayı 146, s. 10

Aydınlık Kitap, 14.12.2014, Sayı 146, s. 10

Türkiye’de T. S. Eliot’a ait olduğu bilinen “Nesnel Bağlılaşım Kuramı”nın George Santayana’ya ait olduğu; bunu “Şiirin Öğeleri ve İşlevi” makalesinde (kitabında) ortaya koyduğu hemen görülüyor.

Binlerce şiir yazılıyor, ama şiir sanatı üzerine düşünen yok gibi. Kabul edilemez tuhaf bir çelişki bu. Bir sanatsal aranışın düşüncesi oluşmamışsa, orada iyi bir şiir, iyi bir resim… tasarlanamaz. Sanat yapıtı ‘aramak / bulmak’; ‘bulmak / adını koymak’ diyalektiğini gereksinir. Ancak o zaman deneyimlerin birikimi yeni sanat (şiir) yapıtlarının ortaya çıkmasını sağlayabilir. Bu anlaşılmayınca, sıradan şiirler dolduruyor ortalığı. Oluşan kaos da her gün şiiri daha bir değersizleştiriyor. Tam bir şiir enflasyonu. Okumaya devam et

Şiir ve kehanet (Ömer Erdem)

Radikal Kitap, 14.11.2014

Ömer Erdem 14.11.2014 tarihli Radikal Kitap‘ta Şiirin Öğeleri ve İşlevi  hakkında yazdı.

George Santayana şiiri bir tür din olarak görür. Şiirin işlevi hatta şair de bu dinin içindedir.

“Edebiyatın ve özellikle şiirin popülerleştirilmeye çalışıldığı, şiirle reklamın hiçbir zaman olmadığı kadar birbirine yaklaştığı, yeni ‘star’ çıkarır gibi neredeyse her ay ‘piyasa’ya egemen güçler tarafından yeni şairler sürüldüğü günümüzde gerçek bir şiirin izini sürmek eskisinden daha zor” cümlelerini kurmuş Şiirin Öğeleri ve İşlevi’ni dilimize kazandıran Volkan Hacıoğlu. Bu ifadelerde eleştiri, serzeniş, özendirme hatta umut da aranmalı mı bilmiyorum ancak, tamamen olmasa bile, şiiri esastan düşünmekten hızla uzaklaştığımız ve bu esaslı düşünüşlerin karşılığını günlük olduğu kadar zihin dünyamızda da yaşatmaya yanaşmadığımız açık. 

Şiir ve felsefe, estetik ve din ilişkileri hususunda özellikle düşünmüş, yoğun metinler üretmiş George Santayana benzeri yazarların ürünleri ile karşılaşmak başlı başına önemli bu yüzden. Hatırlamak, daha güçlü hatırlamak için şiiri şart. Bir yandan da, “şairin hiçbir eserinin daha önce Türkçeye çevrilmemiş” olduğunu ifade etmiş çevirmen. Sanırım burada mini bir hatırlatmada bulunmakta yarar var, Diriliş dergisinin ciltleri arasında Santayana’dan çevrilmiş pek çok yazı bulabilir meraklı okurlar.

Ruhani çareler

Kitabın iki ana eksende ilerlediğini söyleyebiliriz; şiirin öğeleri ve işlevi. Aslında her iki konu da oldukça sıkıcıdır. Bugün şiirin öğeleri ve işlevi konusunda düşünce üretmek için genel bir estetik ve şiir bilgisi yeterli görülebilir. Bu açıdan çağrıcı da sayılmaz kitabın ismi. Şiirde ölçü, düzyazı ile şiir arasındaki fark, ses, anlam, vs. vs. Oysa öyle değil, Santayana felsefe ve estetikten aldığı güçle başlangıçta adım adım ilerler, kendi alt yapısını kurar, sonra da sanki asıl varmak istediği yere yönelir.

Şiiri bir tür din olarak görür o. Şiirin işlevi hatta şair de bu dinin içindedir. Çünkü bütün maddi ve zengin dünyalar, doğa da dahil olmak üzere bir aşamadan sonra soyutlanmaya muhtaçtırlar. “Din” der filozof, “kılavuzu olan şiirdir” ve ekler; “şiir hakikate giden bir yol olarak bilimin yerini alır ya da ondan hemen sonra gelir. Şiir, tapınakları ve dogmaları olmayan, davranış kalıpları (ibadeti de kastediyor galiba) dayatmayan, akışına bırakılmış bir dindir. Şiir pratik bir yarar sağlamayan ve metafizik illüzyon yapmayan bir dindir…”

Pratik yarar meselesi bugün de şiirin varlığına hatta geleceğine ilişkin önemli eşik konulardan birisidir. Ancak, sonuçta “herkes ruhani çareler aramak zorundadır” ona göre. Çünkü bilim dünyası ve günlük hayatın pratiği en kafasız ve en kaba insanları bile rahatsız edecek kadar sert ve şiddetlidir.  Platon’un teorisi ikide bir şairin önüne konuluyor olsa bile sonuçta, “şiirin saklı kalmış çok önemli bir işlevi daha vardır ve bu işlevi arayıp bulmak halen mümkündür.” Nedir bu mümkün olan şey. Tam ve net bir cevap sunmasa da insandaki sonsuz arzuyu keşfeden şair, karakterler vasıtasıyla bize ruhsal yücelmeyi armağan edecektir. “Şair dünyanın akıl kabuğunun altında yatan kaosun derinliklerine dalacak ve diplerdeki kalabalık imgeleri, baştan savılmış duyguları su yüzüne çıkaracaktır.”

Santayana, şairi şairden ayıran ölçünün “fikirlerinin kıymeti ve insaniyeti yanında yaşadığı çağın çapı” karşısındaki durumu olduğunu söylemekle kalmaz en büyük şiiri kahinlerin ya da kahinlerin dile getiremedikleri ancak davranışları ve düşünceleriyle ortaya koydukları görme güçlerini söze döken şairlerin  yazdıklarını savunur. Bu kitap vesilesiyle modern Türk şiirini salt kehanet temasıyla okumak da hem bir borç hem de bir zevk meselesi olabilir.

Ömer Erdem, Radikal Kitap, 14.11.2014

Geoerge Santayana

Şiirin Öğeleri ve İşlevi / George Santayana

 

Kitle kültürü üzerinden topluma dayatılan sahte sanat anlayışını reddetmek için, bugünün poetik tahakkümünün önce farkına varmak ve sonra bu tahakkümü kırmak için geleceğin göğüne atılmış bir işaret fişeği…

Estetik teorisine, spekülâtif felsefeye ve edebiyat eleştirisine önemli katkıları olmuş, yirminci yüzyılın ilk yarısında yaşamış en önemli düşünürlerden biri olan İspanyol asıllı ABD’li filozof, şair ve yazar Santayana’nın Şiirin Öğeleri ve İşlevi başlıklı makalesi, şiirin, kadim tarihinden modern zamanlara kadar geçirdiği evreleri, toplumla ve insanla olan ilişkisini felsefi boyutuyla sorgulayarak inceliyor, metafordan metamorfoza kadar uzanan deneysel bir dünyada şiirin toplumdaki ve insan ruhundaki rolünü metanoia [ruhsal dönüşüm] kavramı üzerinden tartışıyor.

Lautréamont yüzyıldan fazla bir zaman önce, şiirin klasik çağda önemli bir kırılma yaşadığından söz etmişti. Bu kırılma şiirin günümüze gelene kadar yanlış bir yol izlediğini gösteriyordu. Peki yüzyıllar önce terk edilmiş diğer yolda neler vardı? Edebiyat eleştirmeni Harold Bloom’un da üzerinde çok kafa yorduğu bir konudur bu. Bu soru gerçek şiire ulaşmak isteyen her şairi ister istemez arkeolojik bir çalışma yapmaya zorlayacaktır. Verili olanla yetinmeyen, dönemin genel geçer sığ estetik algılarını kabul etmeyen her hümanist böyle bir arayışa girmek durumundadır. Elbette ki böylesi bir araştırmanın ilk durağı da dünya şiirinin temel metinleri olacaktır. Bu makale bu türden bir eserdir. Kitle kültürü üzerinden topluma dayatılan sahte sanat anlayışını reddetmek için, bugünün poetik tahakkümünün önce farkına varmak ve sonra bu tahakkümü kırmak için geleceğin göğüne atılmış bir işaret fişeği…

Şiirin Öğeleri ve İşlevi George Santayana’nın ülkemizde yayımlanan ilk kitabı! Volkan Hacıoğlu’nun çevirisiyle…

ÇIKTI!